Serbest Proje Kategorisi yarışma dökümanını PDF formatında indirmek için tıklayın

SERBEST PROJE KATEGORİSİ YARIŞMA KURALLARI

 

AMAÇ

Bu yarışmayla lise ve üniversite öğrencilerinin; bilimsel düşüncelerini, becerilerini, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri ve bunları sunabilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanması amaçlanmıştır. Böylece ülkelerarası toplumsal sorunları çözme, hizmet ve sanayi sektöründe ürün oluşturma, markalaşma, pazarlama vb. konularda ülkelerin barış içerisinde rekabet gücünün artırılması sağlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI ve YARIŞMA KRİTERLERİ

2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışman öğretmenden oluşan yarışmacı ekipler, Uygulama Kılavuzunda yer alan hükümler çerçevesinde yarışmaya başvuracaklardır. Uygulama ile ilgili duyurular http://robot.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak olup yarışmacı ekiplerin bu duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

İsimlerinin aynı ya da farklı olmasına bakılmaksızın aynı proje ile yarışma başvuru tarihinden önce herhangi bir yarışmada derece almış projeler bu yarışma kategorisine katılamazlar. Bu durumun tespit edilmesi halinde yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun yarışmadan söz konusu projeler elenecekler ve sorumlu okul/kurum/yarışmacı ekip bir sonraki yarışmadan eleneceklerdir.

Hazırlanan proje dosyası, yarışmacı ekipler tarafından  http://robot.meb.gov.tr adresine gönderilecektir.

Proje Özeti; belirlenen sorunun ne olduğu ve kurgulanan çözümde izlenen yöntem ve metotlar, kullanılan modelleme, simülasyon, test, prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları içermeli ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Yarışmacı ekipler projelerini yanlarında getireceklerdir. Birden fazla modülden oluşan projelerin toplam ağırlığı 80 kilogramı, boyutları ise 80x140x100cm  geçmeyecektir.

Kura kaydında ve sunumda proje ve proje raporunu yanlarında getirmeyenler ekipler eleneceklerdir.

Ekip üyesi öğrenciler sunumlarını, sunum odasında jüri üyelerine 10 dakika içerisinde yapacaklardır.

AÇIKLAMALAR

Proje; 100 puan üzerinden jüri üyelerince;

%20 Özgünlük,

%10 Yöntem,

%20 Sunum,

%20 Uygulanabilirlik,

%10 Yaygınlaştırılabilirlik,

%20 İnovasyon

kriterlerine göre değerlendirilecektir.

 

 

ÖZGÜNLÜK: Proje önerisi, bilim/teknolojide var olan eksikliklerin giderilmesinde problemlerin çözüme ulaştırılmasında ve özgün/yaratıcı/yenilikçi öneriler sunması ve/veya özgün katkılarda bulunması beklenmektedir.

 

İNOVASYON: Projenin; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş mal ya da hizmet olması, yeni pazarlama yöntemleri, iş uygulamaları ve iş yeri organizasyon yöntemlerini içermesi.

 

YÖNTEM: Projede uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin ilgili literatür ile ilişkilendirilmesi, uygunluğunun doğru ve belirgin olarak açıklanması ve öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasında yararlanılan kaynaklar açıklanmalıdır.

 

SUNUM: Projenin, tasarımı, görselliği, çekiciliği, çalışır olması, video, slayt ve vb. yöntemlerle desteklenmesi, anlaşılabilir olması, ekibin uyumluluğu, birlikte hızlı düşünebilme ve ikna edilebilme yetisine sahip olması beklenmektedir.

 

UYGULANABİLİRLİK: Ekibin plan dahilinde koordineli çalışması, projenin risk analizinin yapılması, projede öngörülen tedbirlerin alınması ve fayda maliyet analizinin yapılarak uygulanması,

 

Projenin yürütüleceği okul/kurum ve kuruluşun, projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) sahip olması ve projeyi desteklemesi,

 

Ekibin bu projeyi gerçekleştirebileceğine ilişkin somut veriler ortaya koyması ya da projeyi uygulaması beklenmektedir.

 

YAYGINLAŞTIRILABİLİRLİK: Projenin başarıyla gerçekleştirilmesi halinde projeden nitelikli yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme vb. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyelinin bulunması.

 

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözmede katkı sunması, ürünün ticarileştirilmesi, ilgili sektörde ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyelinin bulunması.

 

Plan dahilinde proje çıktı ve sonuçlarının yaygınlaştırılarak potansiyel kullanıcılara ulaştırılmasının gerçekleşme olasılığı.

 

Projenin, proje ekibine kariyer gelişimlerinde yapacağı etki.

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması

Serbest Proje Değerlendirme Formu

PROJENİN ADI/ NUMARASI:

OKUL/KURUM ADI:

YARIŞMACI EKİP ÜYELERİ

 

Danışman Öğretmen/:……………………………………………………………………………………..

 

Öğrenci 1: …………………………………………………………………………………….

 

Öğrenci 2: …………………………………………………………………………………….

 

JÜRİ

%20

Özgünlük

%20 İnovasyon

%10 Yöntem

%20 Sunum

%20

Uygulanabilirlik

%10 Yaygınlaştırılabilirlik

TOPLAM
%100

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

        Jüri İmzaları

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ziyaret: 2580    Ziyaretçi: 1451