KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Uluslararası Robot Yarışması Organizasyonu (bundan böyle “MEB ROBOT” olarak ifade edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu kapsamında MEB ROBOT tarafından işlenebilecektir. KVK Kanunu kapsamında MEB ROBOT, veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, MEB ROBOT tarafından sağlanan olanaklar ve yarışmalar faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm yarışma şartnameleri/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, MEB ROBOT Yarışmalar birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

MEB ROBOT tarafından toplanan kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından kanunlarda öngörme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifası hukuki sebepleri kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, MEB ROBOT’un paydaşları, tedarikçileri, danışmanları, MEB ROBOT yetkilileri, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişilerine aktarılabilicektir.

4. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda MEB ROBOT’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile elde edilmektedir.

5. İlgili kişi Olarak KVK Kanununun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanununun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://robot.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘MEB ROBOT Yarışması Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı 1. Kat Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar Ankara, TÜRKİYE’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, robotyarismasi@meb.gov.tr adresine elektronik imzalı belge ile veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

MEB ROBOT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

robotyarismasi@meb.gov.tr

  Ziyaret: 301    Ziyaretçi: 249